Добредојде гостин

Одговорни лица одговорности во ФПОПМВо продолжение е даден список на одговорни лица и нивните одговорностиПрашања во врска со членството: Ѓорги Хаџи-Котаров

Телефон за контакт: +389 78 222 044Комуникација и прашања од медиумите: Версатус – компанија за раководење на здруженија

Прашања во врска со политиките на ФПОПМ (само за членови): Љубица Тимова

Административни прашања: Версатус – компанија за раководење на здруженија

Прашања во врска со манифестации и саеми: Версатус – компанија за раководење на здруженија