Добредојде гостин

УправувањеФПОПМ е национална чадор организација формирана од страна на регионалните здруженија на производители на органски производи во Македонија. Највисокото управувачко тело на ФПОПМ е Собранието. Постојат точно дефинирани правила за номинирање на делегати од членовите во Собранието. Правилата за управување се детално опишани во Статутот на ФПОПМ, кој претставува јавен документ. Собранието има свој Претседател, кој раководи со седниците на Собранието. Делегатите во Собранието го избираат управниот одбор на ФПОПМ. Управниот одбор брои 5 членови и раководи со ФПОПМ. Состаноците на Управниот Одбор ги води претседателот на Управниот Одбор.

Со оглед дека ФПОПМ е организација на производители, сите други чинители во органското движење (преработувачи, трговци, продавачи на препарати, дистрибутори, тела на владата, национални паркови, истражувачки и образовни институции и други правни лица) можат да се зачленат во ФПОПМ во структурата наречена “Клуб на Партнери”. Клубот на партнери има право да номинира делегати во собраниоето и телата на ФПОПМ. Состаноците на клубот на партнери ги води Претседателот на Клубот на Партнери.

Советоданата комисија е тело преку кое општествено признаени личности во Македонија (Универзитетски професори, консултанти, бизнисмени и др.) го даваат својот придонес во работата на ФПОПМ. Улогата на Советодавниот одбор е да обезбедува независни мислења и препораки на Собранието и на ФПОПМ во целина.

ФПОПМ има двајца Амбасадори на Добрата Волја, еден национален и еден интернационален. Амбасадорите на Добрата Волја се всушност културни аташеа кои го претствуваат и промовираат ФПОПМ и Македонските органски производи на различни манифестации и собири, со што имаат улога во развојот на домашниот пазар и развојот на одржливото земјоделско производство во Македонија

ФПОПМ има извршна единица. Заради отсуството на средства професионален извршен директор не е ангажиран во моментот. Од Ноември 2010 година ФПОПМ има потпишано договор за добивање на услуги од Врсатус – компанија за раководење на здруженија, која ги извршува задачите на извршната единица. Останатиот дел од извршната единица е составена од членови и волонтери, кои извршуваат одредени задачи на волонтерска основа.