Добредојде гостин

ЧленаринаФОПСМ категории на членување

Оваа страница ги објаснува категориите на членување и дава информации за висината на чланарината.

ФОПСМ има две категории на членство: Редовно членство и членство во Клубот на партнери на ФОПСМ

Чланарината за редовните членови на ФОПСМ изнесува 100 ЕУР на годишно ниво.

Чланарината за членство во Клубот на партнери на ФОПСМ изнесува 10 ЕУР на годишно ниво.

За апликација за редовно членство кликнете тука

За апликација за членство во Клубот на партнери на ФОПСМ кликнете тука