Добредојде гостин

ЧленаринаФПОПМ категории на членување

Оваа страница ги објаснува категориите на членување и дава информации за висината на чланарината.

ФПОПМ има две категории на членство: Редовно членство и членство во Клубот на партнери на ФПОПМ

Чланарината за редовните членови на ФПОПМ изнесува 100 ЕУР на годишно ниво.

Чланарината за членство во Клубот на партнери на ФПОПМ изнесува 10 ЕУР на годишно ниво.

За апликација за редовно членство кликнете тука

За апликација за членство во Клубот на партнери на ФПОПМ кликнете тука