Добредојде гостин

Публикации-Практичен бизнис водич за органските производители - пристап до пазари

-Стратегија за јакнење на органското производство во прекуграничниот регион МК - БГ

-Анализа на потенцијалот за развој на органскиот сектор во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија