Добредојде гостин

Понуда на органски производиОрганска Македонија

Интернет порталот organicmacedonia.org.mk е развиен со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија.

Интернет порталот го уредува Федерацијата на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ).

Право на промоција на овој интернет портал имаат сите учесници во понудата на органски производи во Македонија.

Промовирањето на производителите и сертифицираните производи е бесплатно.

Мала надокнада од 10 ЕУР (во денарска противредност) за правни лица и 5 ЕУР (во денарска противредност) за физички лица на годишно ниво се наплаќа при поднесувањето на промотивните материјали како надоместок за администрирање и одржување на интернет страната.

Промовирањето на членовите на регионалните здруженија кои членуваат во ФПОПМ како и членовите на Клубот на партнери на ФПОПМ кои ги имаат подмирено своите обврски за тековната година, е бесплатно, без дополнителни надоместоци.

За дополнителни информации околу членството во Федерацијата на производители на органски производи на Македонија ве молиме на нашата интернет страница разгледајте ги содржините во делот за членство.

Правила за промовирање на интернет страницата organicmacedonia.org.mk.

Сите заинтересирани за промовирање на своите производи на интернет страницата organicmacedonia.org.mk треба да:


1. Да го превземат следниот ФОРМУЛАР;


2. Да го испечатат пополнетиот формулар и своерачно да го потпишат;


3. До Федерацијата на производители на органски производи на Македонија, лично или по пошта во оргинал да го достават потпишаниот формуларот и копија од последниот валиден сертификат;


4. По електронски пат или на носач на информации да достават соодветна фотографија која ќе биде објавена.


5. Доказ за извршена уплата во случаите кога е потребно да се уплати надоместок за администрирање и одржување.


За сите дополнителни информации ве молиме контактираајте не на info@fpopm.com.